Beleidsplan Odensehuis Papendrecht 2019-2021

Inloophuis voor mensen met beginnende dementie én hun naasten

Beleidsplan Odensehuis Papendrecht 2019-2021

“Het ODENSEHUIS raakt aan alles waar het ons in het sociale domein om gaat. Het is een benadering gebaseerd op een filosofie die de mens met dementie centraal stelt, waar je welkom bent en opgevangen wordt.”
Het aantal personen met dementie zal de komende jaren snel groeien. Het aantal personen in Papendrecht met dementie is momenteel mede gebaseerd op gegevens van Alzheimer Nederland (factsheet 2018) en telt al aanzienlijk meer dan 500 personen en zal toenemen tot ongeveer 890 personen in 2030. Van deze mensen met enige vorm van dementie woont 70% thuis.
Dus ook het aantal naasten dat voor deze mensen zorgt/moet gaan zorgen zal sterk toenemen.
Deze factoren maken duidelijk dat de rol van naasten/mantelzorgers van personen met dementie steeds belangrijker wordt. Al lange tijd is bekend dat deze groep mensen zwaarbelast zijn en meer gezondheidsproblemen ondervinden dan vergelijkbare personen die geen mantelzorg hoeven te verlenen.
Indien mantelzorgers van personen met dementie onvoldoende ondersteuning ervaren dan lijden zij vaker aan stress, depressie en een verminderde levenskwaliteit. De toename van het aantal thuiswonende personen met dementie, dat voor de dagelijkse zorg sterk van mantelzorg afhankelijk is, de zware belasting van mantelzorgers en de verwachting dat de bezuinigingen in de zorg zullen aanhouden, vormden vanaf 2009 de aanleiding voor het oprichten van de Odensehuizen in Nederland.
De gemeente Papendrecht heeft kenbaar gemaakt een zogenaamde “dementievriendelijke gemeente” te willen zijn en heeft in 2018 een rapport op laten stellen met als doel om een Odensehuis in Papendrecht te (laten) realiseren. Mede met als doel om ondersteuning te bieden aan zowel de mensen met dementie als hun naasten/mantelzorgers.
Het opzetten van een Odensehuis als burgerinitiatief – waarbij vrijwilligers activiteiten ontplooien in het bestuur, de organisatie en de verdere ontwikkeling – is uiteindelijk het model geworden om een Odensehuis te realiseren in Papendrecht.
Tot de taken van het bestuur en de vrijwilligers behoren ook het verwerven van voldoende financiële middelen en andere ondersteuning.

Een Odensehuis voor Papendrecht
De Stichting Odensehuis Papendrecht is formeel in 2019 opgericht als een burgerinitiatief, op basis van een verkennend (behoefte) onderzoek onder bewoners met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Deze zelfzorg- en vrijwilligersorganisatie naar Deens voorbeeld heeft als doel thuiswonende mensen met geheugenklachten of (beginnende) dementie, hun mantelzorgers, familie en vrienden de mogelijkheid te bieden de kwaliteit van hun leven te verbeteren.
Ons Odensehuis wil perspectief bieden en voorkomen dat mensen met dementie en hun naasten in een isolement belanden.
Het Odensehuis is vanaf augustus 2019 geopend. De inhoudelijke programmering geschiedt op basis van lotgenotencontact, informatie-uitwisseling, (sociaal) actief zijn en het ontspannen in een prettige veilige sfeer van het Odensehuis. Dit alles op geleide van de vraag van de bezoekers en met de nadruk op wat wel kan en minder op de ziekte die men heeft.

Ambitie Odensehuis Papendrecht: Kwaliteit van leven staat centraal
In het Odensehuis Papendrecht staat de kwaliteit van leven centraal. Dit betekent in ieder geval vrijheid voor mensen met dementie en hun naasten om hun eigen leven zo goed als mogelijk te blijven voortzetten. In het Odensehuis wordt ondersteuning geboden uitgaande van de menselijke maat. Het streven is dat mensen met dementie zo lang mogelijk met ondersteuning van mantelzorgers, familie en vrienden zelfstandig kunnen functioneren en zoveel als mogelijk nog op een plezierige manier deel kunnen nemen aan de samenleving. Hierbij wordt gestimuleerd dat de talenten die mensen hebben worden benut. Het Odensehuis Papendrecht wil perspectief bieden en voorkomen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers in een isolement belanden.

Kernwaarden en organisatie
Binnen de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en mantelzorgers neemt het Odensehuis Papendrecht een specifieke plek in. Zij onderscheidt zich naast de ontstaanswijze door onderstaande kernwaarden, die bij onze organisatie maar ook in andere Odensehuizen in Nederland terug te vinden zijn.

Open karakter en laagdrempelig
Mensen met dementie of geheugenklachten, mantelzorgers, familie en vrienden kunnen terecht voor advies, ondersteuning en ontmoeting. Het Odensehuis is als ontmoetingsplaats/inloophuis laagdrempelig. Een indicatie of een diagnose is niet nodig om mee te doen. De focus ligt op mensen met beginnende dementie en jonge mensen met dementie omdat het Odensehuis voor deze groep een goed antwoord biedt op de vraag om ondersteuning en een zinvolle invulling van de dag.

Organisatie van, voor en door participanten/deelnemers
In het Odensehuis Papendrecht dragen de deelnemers (mensen met dementie, mantelzorgers en vrijwilligers) gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de organisatie. Er wordt een beroep gedaan op het zelf organiserend vermogen dat iedereen in meer of mindere mate bezit. De mensen die regelmatig in het Odensehuis komen nemen op één of andere manier allemaal deel aan het draaiend houden van het huis en de activiteiten die worden ondernomen.
Iedere deelnemer levert met zijn/haar vermogens en talenten een bijdrage aan het reilen en zeilen van het Odensehuis Papendrecht. De deelnemers vormen het hart van de organisatie.
Mantelzorgers, vrijwilligers en betrokken ondernemers en instellingen hebben daarbij een essentiële rol. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken en vormen samen met de coördinator de pijlers van de organisatie.

Eigen regie
Mensen met geheugenklachten en beginnende dementie (ondersteund door hun mantelzorger) bepalen zelf op welk moment, hoe vaak ze willen komen en wat ze willen doen. Zij hebben hierbij zelf de regie en keuzevrijheid. Dit geldt ook voor mantelzorgers en andere naasten. Niets hoeft, alles kan. In die zin is het Odensehuis Papendrecht een ‘vrijplaats’ waar veel mogelijk is•

 • Emancipatie en empowerment

Het Odensehuis Papendrecht biedt mensen met (beginnende) dementie een zinvolle invulling van de dag, waardoor hun gevoel van eigenwaarde toeneemt. Tegelijkertijd zorgt het Odensehuis ervoor dat mensen met dementie beter zichtbaar zijn in de samenleving en dat de omgeving dementie leert herkennen, begrijpen en leren accepteren. In die zin wil een Odensehuis een bijdrage leveren aan het doorbreken van het taboe rond dementie en voorkomen dat mensen worden uitgesloten.

 • Mantelzorgondersteuning

Een Odensehuis biedt ook ondersteuning aan mantelzorgers. Zij delen hun kennis en ervaring in het omgaan met mensen met dementie en ondersteunen elkaar.
Mantelzorgers vinden steun bij lotgenoten en kunnen deelnemen aan gespreksgroepen. Hierdoor versterken zij hun eigen netwerk.

 • Vrijwilligers

Het Odensehuis is een vrijwilligersorganisatie, die wordt aangestuurd door een coördinator. Ook bij het Odensehuis Papendrecht zijn vrijwilligers actief en staat de inzet van de talenten van de vrijwilliger centraal. Het Odensehuis Papendrecht gaat werken met landelijke competentieprofielen voor vrijwilligers.
Kerncompetenties zijn samenwerking, flexibiliteit, klantgerichtheid en persoonlijk leiderschap. Het Odensehuis Papendrecht biedt vrijwilligers de mogelijkheid om zich te ontwikkelen.

 • Sociale benadering van dementie

Volgens deze visie wordt de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbeterd als zij op sociaal en emotioneel/psychologisch vlak gesteund worden om de uitdaging aan te gaan te leven met dementie.

Speerpunten voor beleid
Bestuur en coördinator van het Odensehuis Papendrecht zetten voor de periode 2019-2021 in op de onderstaande beleidsspeerpunten waarbij jaarlijks een vertaalslag wordt gemaakt naar een activiteitenplan en een hierop aansluitende begroting.

Speerpunt 1: Vernieuwing en samenwerking (aansluiten bij maatschappelijke ontwikkeling)
Het Odensehuis Papendrecht wil een bijdrage leveren aan cultuurverandering van het reguliere aanbod van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Vanuit de eigenheid van het Odensehuis wordt waar nodig samengewerkt met andere organisaties. We werken aan een dementievriendelijke omgeving en proberen ons te blijven vernieuwen door de continue ontwikkeling van uiteenlopende projecten. In algemene zin zal vanuit het Odensehuis Papendrecht waar mogelijk invulling worden gegeven aan Papendrecht als dementievriendelijke gemeente. De afstemmingsgesprekken hierover met de gemeente staan gepland voor december 2019.

Nadere uitwerking van Papendrecht als dementievriendelijke gemeente richt zich na concrete afspraken tussen de gemeente Papendrecht en betrokken organisaties op:

 • Een gezamenlijk inzet op de ontwikkeling van Papendrecht als dementievriendelijke gemeente door: dementievriendelijker maken van de buurt om ons heen (in samenwerking met ondernemers uit de buurt, medewerkers van winkels en andere organisaties deskundiger maken in het omgaan met mensen met dementie).

Concrete uitwerking speerpunt 1 voor het Odensehuis
In 2020 zal de aandacht zich richten op de doorontwikkeling van het Odensehuis Papendrecht. Onze activiteiten zijn gericht om mensen met beginnende dementie en hun naasten zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen bij het houden van de regie over hun leven. Dit impliceert dat de programmering binnen het Odensehuis wordt afgestemd op de bezoekers.
Het Odensehuis Papendrecht richt zich naast continuïteit en uitbreiding van openingsdagen in 2020 vanuit de bezoekersgroep op nieuwe initiatieven, samenwerking en professionalisering van de eigen organisatie door:

 • Realiseren van continuïteit in de bezoekerspopulatie in het Odensehuis
 • Omvormen van de initiatiefgroep Odensehuis Papendrecht naar een uitvoeringsgroep gericht op begeleiding van ontwikkelingen en ondersteuning en uitvoering van organisatorische taken.
 • PR/communicatie
 • Ontwikkelen van een gastvrij vrijwilligersteam
 • Deskundigheidsbevordering vrijwilligers (over dementie en Samen dementievriendelijk)
 • Ontwikkelen activiteiten
 • Op niveau brengen van kennis en informatie in het Odensehuis (basisinformatie en verwijsmogelijkheden)
 • Netwerkopbouw (“Warme overdracht”)
 • Aandacht/programma voor mantelzorgers
 • Mogelijkheid onderzoeken aanname stagiaires
 • Werven donateurs, ambassadeurs en subsidies
 • Stimulering en bijdrage leveren aan “Papendrecht dementievriendelijke gemeente”

Speerpunt 2: Aansluiting bij landelijke ontwikkelingen Platform Odensehuizen Nederland
Binnen de beschikbare tijd zullen in overleg tussen bestuur en coördinator afwegingen worden gemaakt hoe kan worden aangesloten op de landelijke ontwikkelingen binnen bestaande Odensehuizen in Nederland. Het gaat hier om zaken als:

 • Actief beleid vanuit het Landelijk Platform Odensehuizen Nederland om het Odensehuis op een structurele basis voort te zetten en het concept Odensehuis als betekenisvolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verspreiden, een online portaal te beheren met als doel het netwerk laagdrempelig te maken en in omvang en diversiteit zichtbaar te maken voor belangstellenden.
 • Programmaontwikkeling Odensehuis om de in de praktijk ontwikkelde werkwijze en methodiek systematisch te beschrijven, de opgedane expertise te delen en het gedachtegoed breder te verankeren.

Contacten met collega Odensehuizen in de buurt en de Landelijke organisatie worden daar waar de tijd dit toelaat onderhouden.

Speerpunt 3: Structurele inbedding van Odensehuis Papendrecht
Dit speerpunt richt zich op de onderbouwing van de meerwaarde en daarmee ook de continuïteit van het Odensehuis Papendrecht. Activiteiten die zorgen voor de onderbouwing van dit speerpunt raken aan zaken als een lobby vanuit de landelijke Odense–alliantie en onderzoek naar de aantoonbare meerwaarde van de inzet van het Odensehuis binnen het sociaal domein.
Concreet betekent dit dat:

 • Vanuit het Landelijk Platform Odensehuizen Nederland gewerkt wordt Odensehuizen op een structurele basis voort te zetten en het concept Odensehuis als betekenisvolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verspreiden;
 • Via een landelijk evaluatieprogramma van bijvoorbeeld Vilans/VNG-dimensies en prestatie-indicatoren bepalen waarmee de toegevoegde waarde van Odensehuizen kan worden vastgesteld.

Speerpunt 4: Kwaliteit en organisatieontwikkeling
Naast de voor iedere organisatie benodigde aandacht voor organisatieontwikkeling vormt de kwaliteit & veiligheid van het Odensehuis Papendrecht een continu aandachtspunt van het bestuur en de coördinator. Uitwerking van dit speerpunt richt zich op:

 • Een op de organisatie afgestemd vrijwilligers-, veiligheid- en privacybeleid.
 • Het aanstellen van een portefeuillehouder binnen het bestuur belast met kwaliteits- en veiligheidsvraagstukken.
 • Organisatieontwikkeling gericht op het helder krijgen van de toekomstige koers van het Odensehuis Papendrecht vormt binnen bestuursvergaderingen een continu aandachtspunt.

Inloophuis voor mensen met beginnende dementie én hun naasten

Locatie, openingstijden en contactgegevens
Locatie:
Stichting Odensehuis Papendrecht
P.S. Gerbrandystraat 31
3354 BR Papendrecht
Openingstijden:
Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00 uur tot 15:00 uur
Contactgegevens:
Adres secretariaat: Boudewijn Onderwaterlaan 13, 3356 GG Papendrecht
Email: secretariaat@odensehuispapendrecht.nl
Website: www.odensehuispapendrecht.nl